Provozní řád

Přehled obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke školní jídelně:

Zákony:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším   odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhlášky:

Vyhláška MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Dne 1.12.2012 vstoupila v platnost novela vyhlášky o školním stravování č. 107/2005 Sb. Novela byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 30.12.2011 pod číslem 463.

Tato vyhláška definuje pojem oběd. Ten musí zahrnovat nejen hlavní jídlo, ale také polévku nebo předkrm, nápoj, případně doplněk.

Finanční norma – metodika spotřebního koše

Všechny zákony a vyhlášky jsou v platnosti ve znění pozdějších změn a předpisů

Školní jídelna zajišťuje stravování žáků ze základních škol, ze středních škol, pracovníků školských zařízení , cizích strávníků a seniorů.

Školní jídelna provozuje hospodářskou (doplňkovou) činnost.

Organizace provozu stravování

Doba výdeje pokrmů
 • obědy pro žáky od 12,00 hod. do 14,45 hod.
 • cizí strávníci od 10,45 hod. do 12,00 hod.
Ceny stravného od 1.8.2023
 • žáci (7-10 let): 27,83 Kč (finanční normativ) + 4,17 DPH = 32,- Kč/ záloha 700,- Kč
 • žáci (11-14 let): 29,57 Kč (finanční normativ) + 4,43  DPH = 34,- Kč/ záloha 700,- Kč
 • žáci (15 let a více): 31,31 Kč (finanční normativ)+ 4,69 DPH = 36,– Kč/ záloha 700,- Kč
 • Dospělí  – cizí – oběd : 46,00 Kč (finanční normativ) +19,22 (režie)+ 9,78 DPH = 75,- Kč ( 15 % DPH)
Způsob placení stravného
 1. převodem – na nástěnce zjistit částku k zaplacení a složit částku na účet jídelny :             č. ú. 637431/0100
 2. fakturou – pouze pro organizace, po vystavení faktury – zpětně – 1. den v měsíci bude vystavena faktura na obědy za předchozí měsíc – zaplatit v termínu splatnosti
 3. hotově – cizí strávníci a důchodci – ve dvou dnech v měsíci – výjimečnou platbu – hotově – během měsíce povolí ředitelka školní jídelny
Termíny placení
 1. převodem – k 20. v měsíci předem
 2. hotově v pokladně jídelny
Přihlašování a odhlašování stravy v daném termínu
 1. osobně – v kanceláři účetní ŠJ
 2. telefonicky – 412 531590, 775636817
 3. sami – přes objednací terminál ve školní jídelně nebo přes www.strava.cz
 4. odhlášky se provádí v kanceláři školní jídelny osobně, telefonicky na tel. čísle 412531590 nebo 775636817 den předem do 14,00 hodin nebo elektronicky na www.strava.cz

Strávník je přihlášen ke stravě dle přihlášky ke stravování, kterou je povinen vyplnit strávník na každý nový školní rok. Jakoukoliv změnu (ukončení stravování, odchod ze školy, změna stravovacích dní apod.) je strávník povinen včas nahlásit ředitelce ŠJ nebo účetní ŠJ. Pokud si strávník neodhlásí stravu včas, nemá nárok na náhradu.

V případě nemoci, při neodhlášení stravy, má strávník nárok 1. den odebrat stravu do jídlonosičů za původní cenu. Další dny nemoci je povinen stravu odhlásit. Pokud tak neučiní, bude mu počítána plná cena oběda.

Školní jídelna je vybavena bezstravenkovým systémem.

Strávníci používají stravovací čip nebo děčínskou kartu, který je nutné zakoupit u účetní p. Hamplové v kanceláři ŠJ.

Stravovací čip slouží
 1. k objednávání obědů
 2. k odhlašování obědů
 3. k výdeji stravy
Ztráta nebo zapomenutí čipu (karty)
 1. pokud strávník zapomene  čip (kartu), bude mu výjimečně vydán na týž den náhradní lístek v kanceláři účetní ŠJ.
 2. pokud strávník ztratí čip (kartu), je povinen ztrátu nahlásit v kanceláři školní jídelny z důvodu zablokování stravovacího  čipu proti zneužití. Strávník si pak musí stravovací čip (kartu) zakoupit nový.

Úřední hodiny účetní ŠJ

 • po – pá od 7,30 hod. do 8,00 hod.
 • po – pá od 11,00 hod. do 12,00 hod.
 • po – pá od 12,30 hod. do 14,15 hod.

Vlastní organizace provozu:

 • v  jídelně je možnost odložení tašek a svršků na věšáky a lavičky k tomu určené
 • při vstupu do jídelny se strávník zařadí v pořadí, v jakém přišel
 • každý strávník si vezme tác
 • u výdejního okénka strávník stravovací čip přiloží k výdejnímu terminálu, kuchařka mu nalije polévku a zároveň mu vydá stravu
 • příbor si strávník vezme ze zásobníku u výdejního pultu
 • strávník má možnost si přidat stravu – polévku, přílohy, omáčky
 • po konzumaci oběda si strávník zkontroluje čistotu svého místa a zasune židli
 • po konzumaci oběda odnese strávník použité nádobí do okénka k mycí lince, kde si roztřídí použité nádobí
 • ŠJ (kuchyň) zodpovídá za vydaný oběd pouze při předání u výdejního okénka (množství podávaného pokrmu, vzhled podávaného pokrmu atd.). Na případné připomínky je nutné upozornit okamžitě při převzetí oběda

Znečistí-li strávník stůl, židli nebo podlahu, oznámí to dohledu.

Výdej obědů mimo školní jídelnu (cizí strávníci): výdej pouze do hygienicky čistých jídlonosičů, zákaz výdeje do skleněných nádob. Pokud nebudou nádoby hygienicky čisté, nebude oběd do těchto nádob vydán. Pouze na talíř ve ŠJ.

Zákaz odnášení kuchyňského nádobí a zařízení mimo prostor školní jídelny.

Jídelní lístek je umístěn ve vestibulu jídelny a u výdejního okénka, dále pak na internetových stránkách školní jídelny.

Strávníci jsou povinni chovat se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.

Strávníci jsou povinni řídit se pokyny ředitelky školní jídelny, vedoucí kuchařky, příp. dohledu.

Technické nebo hygienické závady hlásí strávník ředitelce školní jídelny nebo kterékoliv pracovnici ŠJ.

Mimořádný úklid jídelny během výdej doby zajišťuje dohled.

Problémy nebo své připomínky k provozu školní jídelny strávník hlásí ředitelce ŠJ. Úraz, nevolnost apod. hlásí strávníci ředitelce ŠJ, pracovnicím ŠJ nebo dozorujícímu.

Tento provozní řád je umístěn v jídelně a ve vestibulu budovy.

 1. Ve školní jídelně se mohou stravovat cizí strávníci  za předpokladu dodržování předepsaných zásad
 2. Ke stravování je nutno se přihlásit nejpozději 24 hodin před započetím stravování
 3. Výdej stravy je pouze proti platné stravovací kartě či čipu
 4. Příspěvky na stravování jsou hrazeny pro děti a dospělé bezhotovostně předem, pro cizí strávníky a důchodce vždy dva dny v měsíci hotově, v termínech určených ředitelkou ŠJ
 5. Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu (24 hodin předem) se finanční ani věcná náhrada neposkytuje
 6. Strava se vydává v hodinách určených k výdeji. Tyto jsou viditelně uvedené na místě obvyklém ve ŠJ
 7. Strava pro strávníky škol se nevydává mimo školní jídelnu. Výjimku povolí ředitelka ŠJ ve zvlášť odůvodněných případech při splnění požadavků v oblasti ochrany veřejného zdraví.
 8. Obědy pro cizí strávníky je možné konzumovat na místě v jídelně nebo si je odnést domů v jídlonosičích
 9. Strávníkovi nevzniká nárok na přídavek stravy
 10. Dozory jsou prováděny zaměstnanci školní jídelny – na jídelně a ve vestibulu. Tyto dozory zodpovídají za pořádek na jídelně v době výdeje obědů
 11. Doporučuji nosit cenné věci (peníze, mobil. telefony, diáře, klíče…) při vstupu do jídelny při sobě a nenechávat je uloženy na věšáku v jídelně.
 12. Pokud dojde k neslušnému chování a ničení majetku ve ŠJ, má ředitelka ŠJ právo kázeňským opatřením, strávníka vyloučit ze stravování
 13. Ředitelka ŠJ má právo změnit jídelní lístek – dle možností dodávky surovin
 14. Strávníky z družiny doprovází doprovod p. vychovatelek.
 15. Pokud se strávníkovi nezdá správná teplota podávaného oběda, nahlásí stížnost vedoucí kuchařce
 16. § 122, odst. 4, „Školní stravování se řídí výživovými normami“
 17. Nárok na dotovaný oběd mají pouze děti v době vyučování – podle § 117 odst. 1.písm.b) a c)
 18. Děti nemají nárok na dotovaný oběd jsou-li o prázdninách v družině, při ředitelském volnu a nebo v době nemoci.
 19. Pro odkládání soukromých věcí (např. oblečení, tašky do školy…) slouží věšáky ve školní jídelně. Mimo tento prostor školní jídelna za soukromé věci neručí.
 20. Ve školní jídelně Jungmannova 640/3,Děčín IV, je zavedený bezstravenkový identifikační systém objednávání, přihlašování a odhlašování stravy. Strava se vydává pouze na základě použití  bezkontaktního čipu a Děčínské karty. Bezkontaktní čip na výdej stravy se přenechává strávníkovi ( klientovi ) jídelny do bezúplatného užívání formou výpůjčky a to na dobu od předání předmětu výpůjčky do 30.6. běžného kalendářního roku s tím, že se výpůjčka automaticky prodlužuje o další rok v případě, že strávník ( klient ) jídelny bude nadále využívat stravovacích služeb školní jídelny.
 21. Za bezkontaktní čip na výdej stravy je vybírána kauce ve výši 115,– Kč za účelem úhrady případných nároků ( škody ) školní jídelny vzniklé poškozením, nevrácením nebo ztrátou svěřené optické karty či bezkontaktního čipu na výdej stravy. Pro případ, že ke dni zániku výpůjčky nebude optická karta či bezkontaktní čip na výdej stravy vrácen nebo bude vrácen v poškozeném stavu, se sjednává smluvní pokuta ve výši 115,– Kč za bezkontaktní čip započitatelná na složenou kauci. Zánikem výpůjčky se rozumí uplynutí doby výpůjčky, den vrácení předmětu výpůjčky, či den následující po uplynutí šesti měsíců od posledního použití optické karty nebo bezkontaktního čipu na výdej stravy. Optickou kartu či bezkontaktní čip lze vrátit do jednoho měsíce po ukončení školní docházky. Rozumí se tím ukončení 9. třídy a studium na střední škole.
 22. Děčínská karta, kterou je možno si zakoupit i ve školní jídelně v hodnotě 89,– Kč. Není nutné si vždy Děčínskou kartu kupovat, stravovací čip bude i nadále platit. Pokud strávník začne používat děčínskou kartu, musí neporušený stravovací čip vrátit a bude mu vrácena kauce. Současně ve školní jídelně mohou strávníci použít jak stravovací čip nebo Děčínskou kartu, cílem města je, aby všichni strávníci používali v budoucnu ve školní jídelně Děčínskou kartu.
 23. V případě, že provoz školní jídelny bude ukončen dne 30.6. a v měsíci červenci nebude školní jídelna zajišťovat stravování, nebudou odhlašovány obědy zakoupené na poslední dva dny školního roku, a to z důvodu nakoupených zásob potravin ( maso, zelenina, ovoce ). O této podmínce jsou strávníci informováni předem v měsíci červnu prostřednictvím vedení školy.
 24. Přeplatky za odhlášené obědy na základě požadavku strávníka je možné převést během školního roku na další měsíc nebo vyplatit zpět plátci v hotovosti. Nevyzvednuté přeplatky během školního roku se musí vrátit v měsíci červenci, dle uzávěrky k 30.6.
 25. Kdo se nestravuje ve školní jídelně, nemá přístup do prostor jídelny. Rodiče stravujících se dětí, mají možnost počkat na své děti ve vestibulu školní jídelny (výjimku povolí ředitelka školní jídelny – např. doprovod hendikepovaného strávníka)
 26. Zákaz nošení do prostor budovy školní jídelny jakékoliv zbraně (řezné předměty, střelné zbraně, bodné předměty)

Jídelna je otevřena: 11,00 – 14,45 hodin

Děčín, dne 22.5.2023

Ředitelka školní jídelny:
Drescherová Eva